Živé vysílání

23:00 Nočné kvapky
(vysílá slovenská redakce)
00:00 Nočné ozveny (hudba a reprízy denných úvah)
(vysílá slovenská redakce)
06:00 Vôňa nedele (1)
(vysílá slovenská redakce)
08:00 Bohoslužba (SK)
(vysílá slovenská redakce)
09:00 Za horizontom
(vysílá slovenská redakce)

Vysíláním vás provází

Myšlenka na den

Sváteční slovo - Rudická zkušenost


8. Kdy začíná život věčný?

Už jsme v této sérii přemýšleli o spasení k věčnému životu, přemýšleli jsme také o hříchu a odpuštění. Dnes se máme zamýšlet nad samotným věčným životem. Ale než se do toho pustíme, využiji tuto příležitost a dotknu se ještě jedné důležité oblasti. 

 

 

Dovolte, že ji uvedu otázkou. Co je nejhorším hříchem? Tím nejhorším hříchem je to, když člověk odmítá Boha a nevěří v Něj. A to je vlastně ten chronologicky první hřích, ze kterého člověk potřebuje činit pokání. Ale je to zároveň ten nejzásadnější hřích, ze kterého je třeba činit pokání. A jak jsme řekli minule, není žádný hřích, který by Bůh nechtěl odpustit. A jinak tomu není ani s tímto hříchem. Bůh chce lidem odpustit hřích nevíry a raduje se, když Ho lidé vyznávají a prosí o odpuštění.

Nikdy není pozdě tento hřích vyznat. Příkladem nám může být zločinec na kříži, kterého jsme zmiňovali minule. Ještě brzy po ukřižování o něm čteme, že se vysmíval Ježíši. Ale o chvíli později činí pokání ze svých hříchů a vírou vidí v Ježíši Krále a prosí o odpuštění. A tento zločinec odpuštění dostává. Ježíš ho ujišťuje, že věčnost stráví v Božím království. Tohoto umírajícího člověka Ježíš ujišťuje o tom, že pro něj má věčný život.

Co je to tedy věčný život? Bible učí, že člověk je bytost, která má svůj počátek, ale nemá konec. Každý člověk je věčnou bytostí. Smrt je přechodem na věčnost a tu věčnost strávíme buď s Bohem, nebo bez Něj. Už jsme se tohoto tématu dotkli, když jsme se bavili o osobě Ježíše Krista. Řekli jsme, že nebe je místem absolutního dobra v Boží přítomnosti a peklo místem absolutního zla bez Boží přítomnosti. A každý člověk stráví věčnost na místě, které si vybral už tady na zemi. Po smrti čeká každého člověka soud, kde mu Bůh vyměří to místo, které si člověk vybral už tady na zemi. Kdo tady na zemi žil ve víře v Ježíše Krista, stráví věčnost v Jeho přítomnosti. Kdo tady na zemi v Ježíše nevěřil, stráví věčnost bez Něj.

Jak si máme věčný život představovat? No popravdě řečeno, vytváření jakýchkoli představ ani nemá moc smysl, protože věčnost s Bohem je pro nás nepředstavitelná. I apoštol Pavel řekl: "Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují." (1.Kor. 2:9) Takže věčnost je pro nás nepochopitelná. Přesto nám dává Bible několik vodítek. Už to slovní spojení věčný život samo o sobě ve svém originálním významu nese nějaké informace. Když Bible hovoří o věčném životě, nemá na mysli pouze kvantitu, ale i kvalitu života. A něco z toho nám poodhaluje i kniha Zjevení. Ta hovoří o místě, kde už nebude ani bolest, ani nemoc, ani pláč, ani smrt. Přítomnost Krista bude zdrojem radosti, pokoje, dokonalosti a blaženosti. A někde tady asi musíme ve svých představách končit.

Ale měli bychom si připomenout ještě jednu věc. Spojení věčný život má i svůj širší význam. Bible říká, že když člověk uvěří a je Bohem zachráněn neboli spasen, tak ten věčný život už vlastně má. Jako ilustraci tohoto faktu bych použil příklad toho, když je vyhlášen vítěz závodu. Komentátor řekne, že už má zlatou. On ji ještě nemá na krku, ale už ji má jistou. A v tomto smyslu už tady na zemi můžeme zažívat jistotu věčného života. Ten, kdo přijal od Boha odpuštění, už má věčný život. Ještě ho sice nezažívá, ještě ho nemá v jeho nejlepší formě, ale už se může radovat z vítězství a z budoucnosti, kterou mu Bůh připravil.

Milí přátelé, máte tu jistotu, že máte věčný život? Kdo v pokání vírou přijal fakt, že Ježíš Kristus zemřel na kříži za naše hříchy, ten má věčný život. Přijměte toto poselství Bible vírou a děkujte Bohu za Jeho velký dar.

Vytisknout E-mail

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.