Živé vysílání

23:00 Nočné kvapky
(vysílá slovenská redakce)
00:00 Nočné ozveny (hudba a reprízy denných úvah)
(vysílá slovenská redakce)
06:00 Vôňa nedele (1)
(vysílá slovenská redakce)
08:00 Bohoslužba (SK)
(vysílá slovenská redakce)
09:00 Za horizontom
(vysílá slovenská redakce)

Vysíláním vás provází

Myšlenka na den

Sváteční slovo - Rudická zkušenost


12. Duch svatý

Když jsme hovořili o tom, čím nás Pán Bůh vybavil pro život s Ním, tak jsme mluvili především o Jeho slovu, o Bibli. A to je určitě naprosto zásadní výbava, kterou nám Pán Bůh dal. Někdo by mohl říci, že to přece jen měli lehčí ti učedníci, kteří byli přímo s Ježíšem. A to je jistě pravda. Vždyť měli v dosahu Boha, Božího Syna.

 

 

Ježíš ve svém vyučování však řekl něco velmi zásadního. Ježíš slíbil učedníkům, že po Jeho odchodu přijde Přímluvce. O chvíli později tohoto Přímluvce představuje jako Ducha pravdy a popisuje vztah mezi tímto Duchem, mezi Bohem Otcem a mezi Ním, Ježíšem Kristem. (Jan 16) Tedy, Ježíš slibuje učedníkům, že je nenechá samotné, nenechá je ani samotné s Jeho slovem, ale všem svým následovníkům slibuje Ducha svatého, které je povede životem v pravdě.

Jak se to vše naplnilo? Ježíš Kristus byl ukřižován a potom vzkříšen. Celých 40 dnů se potom setkával s různými lidmi, především však s Jeho učedníky. Celkem Ho po vzkříšení vidělo více než 500 osob. Po těchto dnech byl před zraky učedníků vzat do nebe. Prostě se před jejich očima vznesl a ztratil z jejich dohledu, když Jej zakryl oblak.

A učedníci čekali. Pamatovali na Jeho slib Ducha svatého. A dočkali se o deset dnů později. Prožili velmi unikátní zkušenost. Ozval se jakoby hukot větru a nad jejich hlavami se objevilo něco jako plameny. A v té chvíli věděli, že přišel Duch svatý, což se také různě projevilo. Projevilo se to především odvahou vylézt z úkrytu a otevřeně se přihlásit ke Kristu. Vše bylo potvrzeno také úžasným zázrakem mluvení v jiných jazycích, takže i cizinci rozuměli zvěsti evangelia. Vrcholem pak bylo Petrovo kázání před obrovským zástupem. Petr lidem řekl, kdo byl Ježíš a co i pro ně učinil. Když byli lidé zasaženi v srdci, volal je k pokání a přijetí křtu. A tehdy vzniká církev. Ježíše sice není přítomný osobně, ale je přítomný Duch svatý. A tak je tomu do dnes.
Bible nám tedy představuje tři Boží osoby. Na základě mnohých biblických textů starého i nového zákona tedy církev hovoří o Boží trojici. Je to samozřejmě náročný koncept, který my ani nedokážeme plně pochopit. Navíc jakákoli snaha o ilustraci má vždy nějaké podstatné slabiny. Ale v Bibli vidíme, že musí najednou platit tyto tři pravdu:

1. Bůh je ve třech osobách (tedy Bůh Otec, Bůh Syn, Bůh Duch svatý)
2. Každá osoba je plně Bohem
3. Je jeden Bůh (tedy nejsou 3 bohové)

Také by asi bylo dobré připomenout, že tak tomu bylo vždy. Už u stvoření tady byl Bůh v trojici. Ve starém zákoně je takto představován jen náznaky a okrajově, ale v novém zákoně je už tento portrét vykreslen jasněji a opakovaně.

Také musíme říci, že tyto tři osoby svaté trojice nejsou stejné. Ve vztahu ke stvoření mají jiné role. Bůh Otec, Syn i Duch svatý jsou si rovni ve svém božství, ale na druhou stranu vidíme, že Syn i Duch jsou ve svých rolích podřízeni Otci.

Ale vraťme se zpátky k osobě Ducha svatého. Říkali jsme, že Ho Ježíš poslal místo sebe. V tom případě má pro nás velký význam. Ale jaký? A působí opravdu i v dnešní době? Tak o tom si řekneme zase příště.

Vytisknout E-mail

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.