Živé vysílání

20:10 Vyberáme z knižnice
(vysílá slovenská redakce)
21:00 Dynamo (svedectvá o realite života)
(vysílá slovenská redakce)
22:00 Hudobný klub
(vysílá slovenská redakce)
23:00 Správy
(vysílá slovenská redakce)
23:10 Nočné kvapky
(vysílá slovenská redakce)

Vysíláním vás provází

Myšlenka na den

Neviditelný motor


3. Proč Kristus a ne někdo jiný?

Ježíš Kristus, kterého jsme si vylíčili jako náboženského vůdce, a hlavního představitele křesťanství, byl skutečná historická postava. O jeho životě je mnoho důkazů, ale jsou mezi nimi i některé, které mu přisuzují výjimečné postavení mezi všemi lidmi.

 

 

Nejvíce záznamů o jeho životě nalezneme na stránkách Nového Zákona, části Bible. Lukáš, jeden z jeho následovníků, popisuje asi nejpodrobněji jeho narození. Narodil se z Marie, ženy, která neotěhotněla s mužem, ale s Božím duchem. Ještě před Ježíšovým příchodem na svět bylo řečeno mnoho proroctví, kdy a kde se narodí i jaký bude jeho život. První stopy nás zavedou na počátek Bible, do knihy Genesis, ve které se začínají psát dějiny lidstva. Kde v zahradě Eden had obelstil Evu, a čteme Genesis 3,15 - Hospodin Bůh tehdy řekl hadovi: Rozpoutám také nepřátelství mezi tebou a ženou i mezi tvým a jejím potomkem. On ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš patu." Ten potomek Evy bude Právě Ježíš. Postupně při procházení starým zákonem přichází další a další upřesnění jeho příchodu. Narodí se v Judském Betlémě (Micheáš 5,1 - "Ty však, Betléme efratský, maličký mezi judskými knížaty, právě z tebe mi má vzejít ten, jenž bude Vládcem v Izraeli, jehož původ je pradávný, ode dnů věčnosti."), či bude trpět mezi zločinci (Žalm 22,17 - Smečka psů se na mě sbíhá, obstupují mě zlosyni. Ruce i nohy mi probodli.). V Bibli najdeme 60 míst, která odkazují přímo na Ježíše, a 270 menších proroctví, která se týkají jeho služby a života. Pro Boha byl jistě Ježíš důležitý, když nás připravoval na jeho příchod tak dlouho dopředu. Jako by ukazoval, až toto všechno uvidíte, bude to On, můj milovaný syn.
Zde se dostávám k další Ježíšově identitě - Boží Syn. Prvorozený ze všeho stvoření, věčný a od věčnosti. (Koloským 1:15 On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný.) Přebýval u Boha a přišel na tuto zem zmítanou hříchem, válkami, zlem, aby přinesl život a naději lidem. To nejsou moje slova, ale takto o něm mluví některá další proroctví, a na dalších místech Bůh sám. Při Ježíšově křtu se dokonce otevřelo nebe a zazněl hlas (Matouš 17,5 Toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte). Bůh sám jej nazývá svým synem. A mnozí náboženští vůdci v Ježíšově době právě na toto prohlášení nejvíce reagovali. Nedokázali pochopit, jak by mohl Ježíš být Boží syn. Nejen kvůli tomu, ale i Ježíšovým radikálním přístupem k životu, ale i k Bohu, byl od mnohými nenáviděn. Ale i to bylo Biblí oznámeno dávno před jeho narozením. Izaiáš 53,7 - Byl zmučen, a přestože trpěl, ústa neotevřel. Na smrt byl veden jako beránek, jak ovce před střihači oněměl, ústa neotevřel. Ježíš se mohl a může jevit jako revolucionář a duchovní vůdce. To ale není vše, za koho se prohlašoval. Například jeden z výroků "Mé království není z tohoto světa", ho staví do role krále. Při své smrti na kříži měl nad sebou nápis Ježíš Kristus, král židovský. V jednom okamžiku se dozvídáme, po uzdravení nemocných, že jej dav chtěl dokonce za krále provolat. Ježíš, ale unikne a schová se v pustině. On o sobě nepochyboval. Věděl, o svém království, proto nepřijal ani ďáblovu nabídku, všech království světa, když se mu bude klanět. 

Ježíš se také umě orientoval ve spisech starého Zákona, nikde se jim neučil, jen byl plný ducha svatého. O duchu svatém se budeme bavit později, ale stačí, když víme, že Ježíš byl i zkušený kazatel, který dovedl oslovit davy. A aby toho nebylo málo, ke svému Božskému původu, královskému rodu, kazatelské činnosti, překonal i smrt. Jak to vím? Opět se podívejme na některé texty Bible- Skutky 2,31,32 - Král David předvídá Ježíšovo vzkříšení z mrtvých, když píše: že jeho duše nezůstane v záhrobí a jeho tělo nepodlehne rozkladu. A Petr, jeden z apoštolů tj. následovníků, dodává. A právě Ježíše Bůh vzkřísil - my všichni jsme toho svědkové! Navíc celá kniha skutků a vlastně i historie církve je důkazem, že Ježíš v hrobě nezůstal. Ostatní náboženští vůdcové zemřeli, ale Ježíš porazil smrt a již dva tisíce let žije. Pokud ne, proč by generace jeho následovníků podstupovala dobrovolně okovy, pronásledování, hlad? Slovy apoštola Pavla, který patřil také k nim, … pokud nemáme naději ve vzkříšení naše víra je marná. Celé křesťanství stojí a padá právě se smrtí a vzkříšením Ježíše Krista. Proto slavíme Velikonoce, jako připomínku Ježíšova vítězství nad smrtí. Nevím o nikom jiném, komu by se toto povedlo.
Přidám ještě jednu třešničku, pokud o Ježíši pochybujete. Chce abychom, byli jeho přáteli. A jako správný přítel je nám k dispozici, pomáhá nám, podporuje nás, ale i napomíná, když je to potřeba. To ale nejde zakusit bez času stráveného s ním. A stačí ho o jeho přítomnost jen požádat.

Vytisknout E-mail

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.