Playlist

Živé vysílání

20:00 Písničky
20:15 Světem Bible
Židům 8,1-6
20:45 Písničky
21:00 Pohovka
Iveta Janecká Kuželová
22:00 Akademie
Úskalí života online (R)

Vysíláním vás provází

Myšlenka na den

Mlha


2. Kdo je Ježíš Kristus?

Ježíš Kristus, postava milovaná i nenáviděná, v současné České republice přitom mnohým lidem prakticky neznámá. Ne že by neznali jméno, ale představa o jeho nositeli bývá úplně mimo realitu.

 

Kdo to byl či je Ježíš z Nazareta, zvaný Kristus? Dva ze širšího okruhu jeho žáků o něm řekli, že byl prorok mocný slovem i skutkem před Bohem i přede vším lidem. Podle biblického svědectví se narodil v Betlémě, podle nejen biblických, ale i dalších historických zpráv zemřel v Jeruzalémě, kde byl ukřižován. I když se dodnes občas objeví lidé, kteří o Ježíšově historické autenticitě pochybují, jde o úplně okrajové názory. Neznáme žádnou jinou postavu antiky, jejíž existenci by zmiňovalo tolik písemných dokladů, navíc pocházejících z doby tak blízké jeho skutečnému životu. Obávám se, že odmítání skutečnosti Ježíšova života není ničím víc, než projevem ideologické předpojatosti.

Realita jeho pozemského života ovšem ještě neznamená, že byl tím, za koho je pokládán evangelii, a vůbec už neříká nic o tom, kým je dnes. Přitom právě tyto aspekty naší dnešní otázky jsou podstatné.

Církev rozpoznala, že Ježíš z Nazareta v Galileji ukřižovaný Pilátem byl Mesiášem, tedy Kristem, vyjádřeno řeckým termínem. Židé v Mesiáši čekali zachránce svého národa, někoho, kdo zhruba odpovídá české tradici blanických rytířů. Očekávali ho už od dob Mojžíšových, vždyť Mesiáš měl být jakýmsi Mojžíšovým nástupcem. Mojžíšovi totiž Hospodin slíbil: Povolám jim proroka z jejich bratří, jako jsi ty. Do jeho úst vložím svá slova a on jim bude mluvit vše, co mu přikáži.

Původní představa spojovaná s Mesiášem byla představa politického vysvoboditele. To odpovídalo odkazu Mojžíše, který vyvedl izraelské společenství z egyptského otroctví. Když se pak ale v době izraelských králů začali objevovat proroci a přinášet nová Boží oslovení, začal se jejich vlivem obraz Mesiáše postupně měnit. A život nazaretského Ježíše zachycený v evangeliích tuto proměnu téměř dokonal. Kristovo království není z tohoto světa, Mesiáš není napravovatelem politických pořádků. Jeho prioritním cílem je proměna lidských srdcí. Přesně tak, jak o tom mluvili dávní proroci, třeba Ezechiel, jemuž Hospodin slíbil: A dám jim jedno srdce a vložím do jejich nitra nového ducha, aby se řídili mými nařízeními, zachovávali moje řády a jednali podle nich.

Když pak o Letnicích sestoupil Duch svatý a vznikla církev, dosáhlo poznání Mesiáše svého cíle. Právě vlivem Božího Ducha křesťanům došlo, co znamenají Kristovy výroky, týkající se jeho vztahu k nebeskému Otci. Říkal: Kdo vidí mne, vidí Otce. Já a Otec jsme jedno. O sobě mluvil jako o Synu člověka, církev si ale mohla uvědomit, že to bylo nejen přiznání se k lidství, ale i odkaz na podivuhodnou postavu z žalmů a z proroctví Danielova. To vše vedlo nakonec k poznání, že nazaretský Ježíš byl skutečně vtělením Boha, jednou z osob Boží Trojice. Církev proto už na stránkách Písma vyznává, že On, Kristus, je ten pravý Bůh a o přicházejícím království mluví jako o království Kristovu a Božím.

Tedy nejen mimořádný prorok, ale Bůh sám. Bůh bez počátku a bez konce, Hospodin, který je i dnes stejný, jako vždycky, tedy i v časech Kristova pozemského života.

Vytisknout E-mail

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.